Bloed aan de Muur
Menu
Bloed aan de Muur

Een podcast met anarcha-feministische inslag. Met aanraders, actualiteit, goede boeken, verhalen, gedichten en al die dingen die je niet per se wilt horen. Voor tijdens het poetsen, want waar geslayed wordt komen spetters.

Blijf op de hoogte
17 maart 2019 Paneldiscussie

Power to the People

In this English recor­ding we joi­ned a panel on Power at the 2.Dh5 Fes­ti­val. Becau­se an fan­tas­tic fema­le spea­ker couldn’t come becau­se she was sick, it almost chan­ged in an all-male panel, so we deci­ded to save it. Bra­ce yourself for men who take up spa­ce – Mathijs van de San­de, Paul Rae­kstad and Josi­as…

Luister item
30 november 2018 Podcast

Aflevering 9

25 Novem­ber Bloed aan de Muur was invi­ted to the ani­vers­a­ry (Bar­ri­vers­a­ry) of The Bar­ri­ca­de (book­ca­fé and coo­king col­lec­ti­ve) at ACU in Utrecht to talk about radi­cal books and zines. Of cour­se we glad­ly accep­ted this invita­ti­on. We invi­ted Rym­ke of publis­hing hou­se Ata­lan­ta, Nina of Echo Publi­ca­ti­ons and Tes­sa of The Bar­ri­ca­de to talk…

Luister item
6 november 2018 Podcast

Aflevering 8

Deze hele afle­ve­ring is gewijd aan het kor­te ver­haal Cat Per­son van Kris­ten Rou­pe­ni­an. Een ver­haal over een meis­je die op een date gaat die ein­digt met slech­te seks en nare bericht­jes. Lees/luister hier het ver­haal op de web­si­te van The New Yor­ker om pre­cies te weten waar we het over heb­ben. Ver­der is Anne­lies te…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 7

De zomer is voor­bij en dat bete­kent dat Lisel­ore en Siets­ke de stu­dio in zijn gedo­ken om het te heb­ben over kli­maat­ac­ti­vis­me. Ze pra­ten met Tere­sa van Fos­sil Free Cul­tu­re. Kli­maat­ac­ti­vist van het eer­ste uur Har­riet kon er niet bij zijn, maar Siets­ke is bij haar langs geweest om haar uit te horen over Code…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 6

Deze keer wel een hele bij­zon­de­re afle­ve­ring, want Har­riet en Siets­ke waren aan­we­zig op de Pink­ster­land­da­gen en heb­ben hun tape­re­cor­der mee­ge­no­men. Ein­de­lijk heb­ben we het een keer over anar­cha­fe­mi­nis­me met onze gas­ten Rym­ke en Mari­na. Ver­der gaan we ook in op de strijd om abor­tus­rech­ten in Polen met Asia. Dit seg­ment is in het Engels…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 5

In deze afle­ve­ring ver­telt Nao­mi Doe­ven­dans over vali­dis­me en de peti­tie van Wij Staan Op, en pro­be­ren we vali­dis­tisch taal­ge­bruik uit te ban­nen. Ver­der pra­ten we over seks bui­ten de bub­bel en blijkt dat Har­riet alle seks poli­tiek vindt en Lisel­ore een rela­tie had met een PVV’er. Siets­ke bespreekt “Pisswi­fe”. “They Are Sel­ling the Rain”…

Luister item
13 oktober 2018 Paneldiscussie

Feminisme breekt de Mainstream

Deze keer heb­ben we de panel­dis­cus­sie ‘Femi­nis­me breekt de Main­stream’ opge­no­men op het 2.Dh5 Fes­ti­val. Bloed aan de muur zit in het panel, maar ook twee ande­re coo­le femi­nis­ti­sche ini­ti­a­tie­ven, name­lijk Uit­ge­ve­rij Cha­os en de Femi­nist Art Fest. Je komt erach­ter wat al deze inti­a­tie­ven drijft, dus luis­ter en hui­ver! Heb je vra­gen, fel­le kri­tiek,…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 3

In deze der­de afle­ve­ring komt Maxi­me Gar­cia Diaz langs in haar rook­pau­ze om gedich­ten voor te lezen, bespre­ken we Bri­tain First en de fran­se reac­tie op #metoo. Let op: van 38:32 tot 55:57 heb­ben we het over #metoo en spre­ken we niet alleen abstract over het over­schrij­den van gren­zen, maar ook over per­soon­lij­ke erva­rin­gen. De…

Luister item