13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 3

In deze der­de afle­ve­ring komt Maxi­me Gar­cia Diaz langs in haar rook­pau­ze om gedich­ten voor te lezen, bespre­ken we Bri­tain First en de fran­se reac­tie op #metoo.

Let op: van 38:32 tot 55:57 heb­ben we het over #metoo en spre­ken we niet alleen abstract over het over­schrij­den van gren­zen, maar ook over per­soon­lij­ke erva­rin­gen.

De aan­ra­ders van deze pod­cast zijn
– Wreed Schoon van Mari­ta de Ster­ck
– Your Silen­ce Will Not Pro­tect You van Aud­re Lor­de
– Ruby­fruit Jun­gle van Rita Mae Brown

Ver­der raden we o.a. de actie­con­fe­ren­tie van Code Rood aan; de Anti­fas­cis­ti­sche con­fe­ren­tie van de AFA; Anar­chis­tisch Fes­ti­val 2Dh5 waar we samen met Uit­ge­ve­rij Cha­os en het Femi­nist Art Fest in een panel zit­ten, de voor­stel­ling in Fra­me Unfra­med en nog veel meer!