13 oktober 2018 Paneldiscussie

Paneldiscussie 2.Dh5 Feminisme breekt de Mainstream

Deze keer heb­ben we de panel­dis­cus­sie ‘Femi­nis­me breekt de Main­stream’ opge­no­men op het 2.Dh5 Fes­ti­val. Bloed aan de muur zit in het panel, maar ook twee ande­re coo­le femi­nis­ti­sche ini­ti­a­tie­ven, name­lijk Uit­ge­ve­rij Cha­os en de Femi­nist Art Fest. Je komt erach­ter wat al deze inti­a­tie­ven drijft, dus luis­ter en hui­ver! Heb je vra­gen, fel­le kri­tiek, of sug­get­s­ties om ons plat­form te ver­be­te­ren? Of ben je zelf zo geïn­spi­reerd geraakt dat je een pod­cast wil begin­nen en wat hulp kan gebrui­ken neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier.