Bloed aan de Muur
Menu
Bloed aan de Muur
Currently Viewing Category: Podcast
30 november 2018 Podcast

Aflevering 9

25 Novem­ber Bloed aan de Muur was invi­ted to the ani­vers­a­ry (Bar­ri­vers­a­ry) of The Bar­ri­ca­de (book­ca­fé and coo­king col­lec­ti­ve) at ACU in Utrecht to talk about radi­cal books and zines. Of cour­se we glad­ly accep­ted this invita­ti­on. We invi­ted Rym­ke of publis­hing hou­se Ata­lan­ta, Nina of Echo Publi­ca­ti­ons and Tes­sa of The Bar­ri­ca­de to talk…

Luister item
6 november 2018 Podcast

Aflevering 8

Deze hele afle­ve­ring is gewijd aan het kor­te ver­haal Cat Per­son van Kris­ten Rou­pe­ni­an. Een ver­haal over een meis­je die op een date gaat die ein­digt met slech­te seks en nare bericht­jes. Lees/luister hier het ver­haal op de web­si­te van The New Yor­ker om pre­cies te weten waar we het over heb­ben. Ver­der is Anne­lies te…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 7

De zomer is voor­bij en dat bete­kent dat Lisel­ore en Siets­ke de stu­dio in zijn gedo­ken om het te heb­ben over kli­maat­ac­ti­vis­me. Ze pra­ten met Tere­sa van Fos­sil Free Cul­tu­re. Kli­maat­ac­ti­vist van het eer­ste uur Har­riet kon er niet bij zijn, maar Siets­ke is bij haar langs geweest om haar uit te horen over Code…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 6

Deze keer wel een hele bij­zon­de­re afle­ve­ring, want Har­riet en Siets­ke waren aan­we­zig op de Pink­ster­land­da­gen en heb­ben hun tape­re­cor­der mee­ge­no­men. Ein­de­lijk heb­ben we het een keer over anar­cha­fe­mi­nis­me met onze gas­ten Rym­ke en Mari­na. Ver­der gaan we ook in op de strijd om abor­tus­rech­ten in Polen met Asia. Dit seg­ment is in het Engels…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 5

In deze afle­ve­ring ver­telt Nao­mi Doe­ven­dans over vali­dis­me en de peti­tie van Wij Staan Op, en pro­be­ren we vali­dis­tisch taal­ge­bruik uit te ban­nen. Ver­der pra­ten we over seks bui­ten de bub­bel en blijkt dat Har­riet alle seks poli­tiek vindt en Lisel­ore een rela­tie had met een PVV’er. Siets­ke bespreekt “Pisswi­fe”. “They Are Sel­ling the Rain”…

Luister item
13 oktober 2018 Podcast

Aflevering 3

In deze der­de afle­ve­ring komt Maxi­me Gar­cia Diaz langs in haar rook­pau­ze om gedich­ten voor te lezen, bespre­ken we Bri­tain First en de fran­se reac­tie op #metoo. Let op: van 38:32 tot 55:57 heb­ben we het over #metoo en spre­ken we niet alleen abstract over het over­schrij­den van gren­zen, maar ook over per­soon­lij­ke erva­rin­gen. De…

Luister item